ระเบียบ GAP กรมประมง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น


  •  Hit 20 อันดับ
  • Procedures.. (4,442)   ยาสัตว์ สารเคมี และวัตถุอันตราย กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน.. (4,421) งานด้านการตรวจสอบและรับรอง.. (1,597) มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,561) Procedures.. (1,390)  เอกสารคู่มือการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์.. (1,369) ความเป็นมากองฯ.. (1,195) แผ่นพับ ทางเลือกในการผลิตอาหาร เพื่อการรับรองสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์.. (983) สมุดบันทึกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์.. (874) มาตรฐานที่หน่วยรับรอง กมป.กรมประมง ให้การรับรอง.. (864) ประกาศ เปิดขอบข่าย และอื่น ๆ.. (818) แผนผังโครงสร้างกองฯ.. (718) Quality mark.. (716) คำอธิบายประกอบการเขียนคู่มือประจำโรงเพาะฟักกุ้งทะเล ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโร.. (675) รายชื่อห้องปฏิบัติการขึ้นบัญชี กมป... (627) แบบสำรวจความพึงพอใจสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 หน่วยรับรอง.. (608) ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างสังกัดกรมประมง ปี 2560 (หน่วยนำร่อง).. (559) รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบและชนิดตัวอย่างที่กรมประมงยอมรับใบรายงานผลการวิเคราะห์ (Test Report).. (533) Food safety inspection and quality control in fishery product.. (524) แนวทางการตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐาน GAP/CoC/มกษ. ในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

     กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900