รายงาน สขร.ศพก.เพชรบุรี ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


สขร. ธันวาคม ๒๕๕๙ 


สขร. พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 


สขร. กันยายน ๒๕๕๙ 


สขร. สิงหาคม ๒๕๕๙ 


สขร. กรกฎาคม ๒๕๕๙ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    113   ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   61   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    60  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  60  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   50  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    49  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  45  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ   44  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   37   จัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้แก่น้องนักเรียนฯ ร่วมกับหน่วยงานประมงในพื้นที่ ณ ธ...  31