ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2565/1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


นางจินตนา มหาสวัสดิ์ 


นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ 


นางชไมพร แก้วศรีทอง 


นางจุรีรัตน์ เพชรสังข์ 


นางสาววิริยา บัวหลวง 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  222   การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   136  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  133  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   123  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  121  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   118  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   116  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  115  การสำรวจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่   111  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   110