ตัวชี้วัดรายบุคคลปี 2564/1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ 


นางชไมพร แก้วศรีทอง 


นางจินตนา มหาสวัสดิ์ 


นายสิรินทร์สันต์ วัฒนาสันติกุล 


นางจุรีรัตน์ หนูขาว 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  238   กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  194  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  155  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  149  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   136  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   134  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   131  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   130  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  128  ทำเนียบผู้บริหาร   123