ตัวชี้วัดบุคลากร ปี2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


นางสาวเบญจลักษณ์ พลายโถ ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564 


นายวนัส เชิดฉัน ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564 


นายพิธเนตร์ อุทัศน์ ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564 


นายชิงชัย วุฒิวงศ์วนิช ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564 


นางสาวนิรัชฎา ปานกุล ตัวชีัวัดครั้งที่ 1/2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)