ผลผลิตจากการประมง 


ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562)

1.รายงานสภาวะการผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาดุก ปี 2562

2.และคาดการผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปี 2563

3.ผลผลิตภาพรวมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งจังหวัดแบ่งเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพและเลี้ยงแบบพาณิชย์ (ปลาน้ำจืด,สัตว์น้ำสวยงาม(ปลากัดปลากระเบน),สัตว์น้ำอื่นๆ(จระเข้))

4.สถิติการประมงปี 2562(จับธรรมชาติ) จังหวัดสกลนคร