การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 


จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง จังหวัดสกลนครนคร จำนวน 998 กระชัง 78 ราย ประกอบด้วย

อำเภอพรรณานิคม ได้รับอนุญาตปลานิลในกระชัง 28 ราย

อำเภออากาศอำนวย เลี้ยงปลานิลในกระชัง 26 ราย

อำเภอคำตากล้า เลี้ยงปลานิลในกระชัง 24 ราย