โครงการพระราชดำริ 


            โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ สำนักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบ ประกอบด้วย

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระพันปีหลวง จำนวน 2 แห่ง

2. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 30 แห่ง

           โครงการพระราชดำริ ที่หน่วยงานอื่นดูแล ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ฝายเก็บน้ำต่าง ๆ 

            โครงการพระราชดำริ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) รับผิดชอบ ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 13 แห่ง