ประมงอาสา 


ข้อมูลประมงอาสาปี 2554-2561 รวม 240 คน 

ช่วยเหลืองานประมงอาสาในปัจจุบัน 84 คน