แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 • แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


  คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3370/2561 

  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

  ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 2466/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒืในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคล ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ดังต่อไปนี้

  1. นายสมศักดิ์ อัตศรี     เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  2. นายบุญพร้อม คำลือฤทธิ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ...................