ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

ราคากลางวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ [2021-07-23 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2  [2021-04-23 ] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 [2020-05-13 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส [2019-10-22 ] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [2019-04-02 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ [2018-08-08 ] ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ [2018-07-17 ] เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ [2018-07-17 ] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [2018-07-11 ] ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ [2018-07-11 ] ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร 6 รายการ [2018-07-11 ] แผนจัดซื้อจัดจ้าง [2018-07-04 ] ประกาศผู้ชนะ [2018-06-06 ] รายงานสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 [2018-06-01 ] ขอบเขตงานจ้างจัดงานส่งเสริมเทศกาลบริโภคปลาหมอไทยแปลงเพศ(ปลาเข็งยักษ์) [2018-06-01 ] รายงานสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 [2018-05-21 ] ราคากลางจัดงานเทศกาลกินปลาส้ม [2018-04-04 ] ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [2018-01-11 ] ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขุดลอกปากร่องน้ำไหลเข้าสู่หนองหาร บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  [2018-01-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 

 เผยเเพร่: 2018-01-08  |  อ่าน: 729 ครั้ง

 

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding) 

-------------------------

ตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding) เลขที่ 6/2461 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ่บริษัท ต้นเกษตร จำกัด (ขายส่ง,ขายปลึก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 7,461,200.00 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดททะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

(นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร)

ประมงจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร