ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศกรมประมง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๖๓ [2020-03-31 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) จันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  [2020-03-31 ] ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจันทบุรี [2020-02-27 ] ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี [2020-02-26 ] ประเด็นการมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  [2020-02-12 ] ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [2020-02-11 ]

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |  อ่าน: 226 ครั้ง

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งการพฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และผลักดันการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ

             กรมประมง จึงได้จำทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ

             1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม    
             2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
             3) ด้านองค์กร       
            4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

             รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

                                                          (ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563)