โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


[2021-08-02] รายงานภาพรวมฟาร์มเลี้ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2021-07-30] ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2021-07-21] ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ รายอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2021-07-21] ปริมาณผลผลิตจากการประมง ปี 2563 [2020-02-18] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [2020-02-18] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [2020-02-18] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-18] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-17] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-08] สัตว์น้ำประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวน 4 โครงการ

 

1. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 40 แห่ง ประกอบด้วย

     โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน  16  แห่ง  ดังนี้

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์  หมู่ที่  2 ตำบลถ้ำลอด  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2  หมู่ที่  5 ตำบลนาปู่ป้อม   อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว  หมู่ที่ 12  ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่สามแลบ  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจอปร่าคี  หมู่ที่ 9  ตำบลแม่คง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมี้อ  ตำบลแม่คง  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 8. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ  ตำบลแม่คง  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 9. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป่  หมู่ที่ 3  ตำบลสบป่อง  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 10. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง หมู่ที่ 13  ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 11. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเลา  หมู่ที่ 4  ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 12. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู  หมู่ที่ 3  ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 13. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ  หมู่ที่ 2  ตำบลเสาหินอำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่สามแลบ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 15. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปายสองแง่  หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 16. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  15  แห่ง  ดังนี้

 1. ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านแม่หลุยน้อย   หมู่ที่  4  ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านแม่แคะน้อย  หมู่ที่  3  ตำบลแม่สามแลบ  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านผาเยอน้อย   ตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. โรงเรียนล่องแพวิทยา  หมู่ที่ 10  ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านจอซิเดอร์ใต้   หมู่ที่ 4  ตำบลแม่คง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่   หมู่ที่ 7  ตำบลแม่คง  อำเภอแม่สะเรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 8. โรงเรียนปายวิทยาคาร หมู่ที่ 4  ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 9. โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม หมู่ที่ 1  ตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 10. โรงเรียนห้องสอนศึกษา หมู่ที่ 1  ตำบลจองคำ  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 11. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ หมู่ที่ 1  ตำบลสบป่อง  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 12. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ หมู่ที่ 9  ตำบลแม่ลาน้อย  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 13. โรงเรียนขุนยวมวิทยา หมู่ที่ 1  ตำบลขุนยวม  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 15. โรงเรียนบ้านโพซอ หมู่ที่ 4  ตำบลขุนยวม  ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน  9  แห่ง  ดังนี้

 1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ปะกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจอลือใต้  หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่แพน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจอลือเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาอันใต้  หมู่ที่ 9 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยเฮี้ย  ตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 8. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกองสูม ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน          
 9. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ดี้  ตำบลแม่คง  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   2. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์  บ้านแม่ส่วยอู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

 • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านแม่ส่วยอู หมู่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564

 • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านดอยช้าง – หัวแม่เย็น ม.1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4. โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2564

 • พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนเพียงหลวง 11  บ้านสล่าเจียงตอง หมู่ที่ 6  ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน