โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลากินพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลประมงอาสา รุ่นที่ 1-11 [2020-02-19 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง ในรอบปี 2563 [2020-02-19 ] แหล่งน้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-19 ] ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-19 ] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [2020-02-18 ] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [2020-02-18 ] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-18 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-18 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-17 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลากินพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-13 ] แหล่งปลาหน้าวัด ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-13 ] สัตว์น้ำประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-08 ] งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 [2020-02-08 ] ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-02-08 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลากินพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 เผยเเพร่: 2020-02-08  |  อ่าน: 355 ครั้ง

 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงปี 2561)

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลพื้นฐาน

  • พื้นที่เลี้ยง :  14.12 ไร่
  • จำนวนสมาชิก : 48 ราย
  • เป็น Smart Farmer จำนวน 7 ราย // ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 3 ราย
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำ อำเภอแม่ลาน้อย 1 กลุ่ม
  • ส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย GAP จำนวน 48 ราย
  • ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) นางสาวศิริพร  วุทธาคง  ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 099-3545982
  • ผู้จัดการแปลง (ภาคเกษตรกร) นายปริญญา  จิระมิตร  เบอร์โทรศัพท์ 086-4423695