ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข้อมูลประมงอาสา รุ่นที่ 1-11 [2020-02-19 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง ในรอบปี 2563 [2020-02-19 ] แหล่งน้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-19 ] ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-19 ] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [2020-02-18 ] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [2020-02-18 ] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-18 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-18 ] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-17 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลากินพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-13 ] แหล่งปลาหน้าวัด ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-13 ] สัตว์น้ำประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-08 ] งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 [2020-02-08 ] ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-02-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-02-08  |  อ่าน: 329 ครั้ง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

รายงานภาพรวมฟาร์มเลี้ยงระดับภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน      
       
อำเภอ จำนวนเกษตรกร เลี้ยงแบบยังชีพ - ปลาน้ำจืด เลี้ยงแบบยังชีพ - สัตว์น้ำอื่นๆ เลี้ยงแบบพาณิชย์ - ปลาน้ำจืด เลี้ยงแบบพาณิชย์ - สัตว์น้ำอื่นๆ เลี้ยงแบบพาณิชย์ - สัตว์น้ำสวยงาม
ทังหมด จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)
ปาย 255 252 252 68.3780  -  -  - 2 2 0.33 1 1 0.01  -  -  -
ปางมะผ้า 100 99 99 12.5438 1 1 0.0090  -  -  -  -  -  -  -  -  -
เมืองแม่ฮ่องสอน 488 478 478 104.8740 9 9 0.4220 1 1 0.1375  -  -  -  -  -  -
ขุนยวม 256 253 253 83.9997 2 2 0.5250 1 1 0.2500  -  -  -  -  -  -
แม่ลาน้อย 165 163 163 50.1293 1 1 0.0125 1 1 4.0000  -  -  -  -  -  -
แม่สะเรียง 205 193 193 57.7907 5 5 0.1012 4 4 0.5425 2 2 0.2625 1 1 0.0260
สบเมย 147 146 146 37.3777 1 1 0.0110  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวม 1616 1584 1584 415.0932 19 19 1.0807 9 9 5.2600 2 2 0.2625 1 1 0.0260