ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ รายอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


[2021-08-02] รายงานภาพรวมฟาร์มเลี้ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2021-07-30] ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2021-07-21] ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ รายอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2021-07-21] ปริมาณผลผลิตจากการประมง ปี 2563 [2020-02-18] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [2020-02-18] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560 [2020-02-18] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-18] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-17] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-02-08] สัตว์น้ำประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ รายอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 


ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ รายอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับ อำเภอ แหล่งน้ำปิด (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) แหล่งน้ำธรรมชาติ (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่) แหล่งน้ำรวม (แห่ง) เนื้อที่รวม (ไร่)
1 ปาย คลิก 37  249.00 5 21.00 42 275.00
2 ปางมะผ้า คลิก 12 88 8 23.00 20 119.00
3 เมืองแม่ฮ่องสอน คลิก 65 1890.87 5 212.00 70 2102.87
4 ขุนยวม คลิก 34 258.00 19 60.00 53 318.00
5 แม่ลาน้อย  คลิก 15 33.00 1 0.00 16 33.00
6 แม่สะเรียง คลิก 37 343.00 2 5.00 39 348.00
7 สบเมย คลิก 27 240.50 6 5.00 33 245.50
  รวม 227 3102.37 46 326.00 273

3441.37