กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย


กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เพื่อกำหนดโครงการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงของเรือประมงในน่านน้ำไทย

(2) ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังและกำกับการทำการประมง และการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และติดตามเส้นทางการเดินเรือของเรือประมงในประเทศและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง

(3) ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเป้าหมายเรือประมงในประเทศที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการทำการประมงผิดกฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

(4) ประสานงาน ตรวจสอบข้อมูล ติดตามเอกสาร หลักฐานจากหน่วยตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังเรือประมงในน่านน้ำไทย และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ออกไปทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย

(5) รวบรวมผลการตรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ของเรือประมงในน่านน้ำไทย และเรือขนถ่ายที่ออกไปทำการขนถ่ายในน่านน้ำไทย เพื่อนำเสนอคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการทำการประมงเพื่อพิจารณา

(6) จัดหา สนับสนุน เอกสาร หลักฐานของเรือประมงในน่านน้ำไทย และเรือขนถ่ายที่ออกไปทำการขนถ่ายในน่านน้ำไทยที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

(7) ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบหรือมาตรการทำประมงของเรือประมงในน่านน้ำไทย และเรือขนถ่ายที่ออกไปขนถ่ายในน่านน้ำไทย ให้สอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อเสนอปรับปรุงระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง

(8) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของการวิเคราะห์ และประเมินการทำการประมงของเรือประมงในน่านน้ำไทย และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ออกทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย ให้เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับพฤติการณ์ของเรือให้เป็นปัจจุบัน

(9) ประสานงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

(10) ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม ติดตาม การเฝ้าระวัง ปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงให้ได้มาตรฐานสากล ทันสมัย และสอดคล้องกับวิสัยพฤติการณ์การทำการประมงที่เป็นปัจจุบัน

(11) ประสานงานและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย