กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย


กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เพื่อกำหนดโครงการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

(2) วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในการทำการประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย เรือขนถ่ายที่ออกไปทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย และเรือที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ จากระบบติดตามเรือประมง

(3) ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง และกำกับการทำการประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย เรือขนถ่ายที่ออกไปทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย และเรือที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และติดตามเส้นทางการเดินเรือของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง

(4) ประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล ติดตามเอกสาร หลักฐานจากหน่วยตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวังเรือประมงนอกน่านน้ำไทย เรือขนถ่ายที่ออกไปทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย และเรือที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

(5) รวบรวมผลการตรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย เรือขนถ่ายที่ออกไปทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย และเรือที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำเพื่อนำเสนอคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการทำการประมงเพื่อพิจารณา

(6) จัดหา สนับสนุน เอกสาร หลักฐานของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย เรือขนถ่ายที่ออกไปทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย และเรือที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

(7) ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบหรือมาตรการทำการประมงของเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย และเรือที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการทำประมง กฎหมายของรัฐชายฝั่งอื่นและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง เพื่อปรับปรุงระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง

(8) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการทำประมงในรัฐชายฝั่งและในทะเลหลวง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำการประมงของเรือประมงไทย ดำเนินการผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการประมงนอกน่านน้ำระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการทำประมงนอกน่านน้ำไทย จัดทำยุทธศาสตร์การประมงนอกน่านน้ำไทย และเผยแพร่ข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์โอกาสในการทำประมงนอกน่านน้ำไทย รวมทั้งมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(9) วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการหรือกฎระเบียบขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค ทั้งในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก หรือไม่เป็นสมาชิก แต่ให้ความร่วมมือ หรือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และตรวจสอบหรือประสานงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการประมงนอกกน่านน้ำไทยกับรัฐเจ้าของท่า/รัฐชายฝั่ง องค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(10) ประสานงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

(11) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของการวิเคราะห์และประเมินการทำการประมงของเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย และเรือที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับพฤติการณ์ของเรือให้เป็นปัจจุบัน

(12) ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม ติดตาม การเฝ้าระวัง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงให้ได้มาตรฐานสากล ทันสมัย และสอดคล้องกับวิสัย พฤติการณ์การทำการประมงที่เป็นปัจจุบัน

(13) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล

(14) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย