กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


(1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย รับแจ้ง ประสานการช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤตต่าง ๆ

(2) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ให้เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับพฤติการณ์ของเรือให้เป็นปัจจุบัน

(3) ประสานงานและสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสารและด้านความมั่นคงทางทะเลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรือประมงทั้งในและนอกน่านน้ำไทย

(4) จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับประสานงานและสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสาร

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย