ประกาศกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 ฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        ประชาสัมพันธ์ 

                    การขอหนังสือรับรองสถานที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก
                    การขอหนังสือรับรองสัตว์น้าชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
                    กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 
                    การขอหนังสือรับรองสถานที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด

ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ คนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพ.ศ. ๒๕๖๐

                ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียน เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
                ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑(ยกเลิก)
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
                ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
                ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฎิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยกรมประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฎิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาให้เจ้าของเรือเเจ้งความประสงค์ให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาติทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖
                ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาติทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการ บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

         ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

                ประกาศกรมประมง เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ประกาศกรมประมง เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง 

         มาตรา ๖ และ มาตรา ๗
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อรับคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดเครื่องมือทำการประมงที่สามารถโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ และการโอนปริมาณสัตว์น้ำที่คงเหลือจากการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำและกำหนดแบบคำขอรับโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำและแบบคำขอรับโอนปริมาณสัตว์น้ำที่คงเหลือจากการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเครื่องมือทำการประมงในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำขอแก้ไขรายการเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมงโดยนำเรือประมงลำอื่นมาทดแทน คำขอรับโอนใบอนุญาตกรณีที่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมง และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดเครื่องมือทำการประมงที่สามารถโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ และการโอนปริมาณสัตว์น้ำที่คงเหลือจากการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ และกำหนดแบบคำขอรับโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำและแบบคำขอรับโอนปริมาณสัตว์น้ำที่คงเหลือจากการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่การทำการประมงต้องปฏิบัติ และกำหนดแบบคำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับปีการประมง ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมง คำขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมง คำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมง คำขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมงคำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตคำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยกเลิกแบบหนังสือรับรองตนเองกรณีเรือประมงที่เคยถูกใช้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่ออกตามประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมง คำขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมงคำขอเปลี่ยนแปลง เครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมง คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ฯ) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                  แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมง คำขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมง คำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมง คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๔ ง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒] 
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมงคำขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมง คำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒(ยกเลิกแบบหนังสือรับรองตนเองกรณีเรือประมงที่เคยถูกใช้กระท าความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ฯ) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมง คำขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมง คำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒(ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำเครื่องหมายประจำเครื่องมือประมงและเครื่องหมายประจำอุปกรณ์ช่วยทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยพ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต คำขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเลิกแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอใบแทนใบอนุญาต ฯ) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับปีการประมง ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และคำขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐(ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ยกเลิกแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและคำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นในการยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙(ยกเลิก)  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเก็บรักษาสัตว์น้ำและคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและคำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมงเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมงหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๙(ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมง 

หมวด ๑ บททั่วไป ( มาตรา ๘ - มาตรา ๑๑ ) 

                  มาตรา ๑๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙)

                  มาตรา ๒๕
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย (มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖)

                  มาตรา ๓๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด พ.ศ. ๒๕๕๘

                  มาตรา ๓๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดขนาดหรือลักษณะของเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดขนาดหรือลักษณะของเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘

                  มาตรา ๓๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบเเละรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙

                  มาตรา ๓๕
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดเครื่องมือทำการประมงโดยไม่ใช้เรือประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙(ยกเลิก)

                  มาตรา ๓๖ 
                  แก้คำผิด ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙ ง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงของผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์มายื่นคำขอรับใบอนุญาตพ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ )

                  มาตรา ๔๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทำประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทำการประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือน้ำมันที่ทำการขนถ่ายน้ำมันในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทำการประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบควาตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทำประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเลิก)
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ําไทย ที่ทําประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                  มาตรา ๕๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ (อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๒ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชก้าหนด การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐) ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๕๖๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบหนังสือมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยกเลิก)
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สังเกตการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือประมงสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
                  ประกาศกรมประมง เรือง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการฝึกอบรม และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สังเกตการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒)


หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙)


หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐)

                  มาตรา ๙๘
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยกเลิก)
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยกเลิก)
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลาหรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒(ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตราฐานด้วยสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และ หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และ หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลาหรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และ หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๙(ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดู แลรักษาสัตว์น้ำและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมงและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจ และออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ำและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                  มาตรา ๑๐๐
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานสารชีวพิษและแบคทีเรียในหอยสองฝา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙