ระเบียบกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ระเบียบกรมประมง 

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FW) พ.ศ. ๒๕๖๑
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. ๒๕๕๙
            - ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๙
            - ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

            มาตรา ๑๑
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประมง

            มาตรา ๗๕
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการตรวจรับรองชนิดลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสัตว์นำ้ใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ ปัจจัยการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙

            มาตรา ๙๓
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอรับใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๒
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ การแปรรูปสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ การแปรรูปสัตว์น้ำพ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)

            มาตรา ๑๐๒
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. ๒๕๕๙

            มาตรา ๑๐๕
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปรับปรุงแอกสารแนบท้าย 23 เมษายน 2561)

 

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

            - มาตรา ๓๒
            - ระเบียบกรมประมง เรื่องการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๓
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๖๓ 
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๖๒ 
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและการพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒  
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตวฺน้ำออกนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ พ.ศ. ๒๕๕๙
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ทำนบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทำการประมงอื่นใด หรือกระทำการใดในที่จับวัตว์น้ำอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ หรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ของเรือประมงด้วยระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) พ.ศ. ๒๕๕๘
            - ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)
            - ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๓
            - ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่วยสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๓
            - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเงื่อนไข ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคลหรือกลุ่มองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรอง ให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่าย งดการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2563
            - ระเบียบกรมประมง เรื่อง การออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม พ.ศ. ๒๕๕๘
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ ๓)
            - ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (จี เอ พี) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
            - ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๕๓
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. ๒๕๕๖
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๗
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองสุขลักษณะ (GMP) และใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง ควบคุม (HACCP) ในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ประมง พ.ศ. ๒๕๔๗

 

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครอง สัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน สำหรับสัตว์ป่าสงวนชนิดวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง(Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            - ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ. ๒๕๖๓ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

 

จัดระเบียบประมง IUU