ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี


ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 

??œ?????????????„??‰??™??????????????›?? ?????ž?????????????????š download gif ฐานข้อมูลด้านการประมงฉบับย่อ  ฐานข้อมูลด้านการประมงฉบับเต็ม 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง_13 อำเภอ  ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2564, จำนวนเกษตรกร และเนื้อที่เลี้ยงรวม แยกตามหมู่
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง ทั้ง 13 อำเภอ

อำเภอแก่งคอย           อำเภอเฉลิมพระเกียรติ       อำเภอดอนพุด       อำเภอบ้านหมอ       อำเภอพระพุทธบาท
อำเภอมวกเหล็ก         อำเภอเมืองสระบุรี              อำเภอวังม่วง         อำเภอวิหารแดง       อำเภอเสาไห้
อำเภอหนองแค          อำเภอหนองแซง               อำเภอหนองโดน

1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2564

1.1 ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ฟาร์มเลี้ยง) (ทบ.1-1)
จำนวนฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
       จำนวน 2,438 ฟาร์ม  เนื้อที่เลี้ยง 4,859.78 ไร่ แยกเป็น

- ฟาร์มเลี้ยงแบบยังชีพ     จำนวน 1,768 ฟาร์ม  เนื้อที่เลี้ยง 1,940.73 ไร่
- ฟาร์มเลี้ยงแบบพาณิชย์   จำนวน   670 ฟาร์ม  เนื้อที่เลี้ยง 2,919.05 ไร่


1.2 ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (โรงเพาะฟัก/อนุบาล) (ทบ.1-2) จำนวนฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน
       จำนวน 8 ฟาร์ม  เนื้อที่ฟาร์ม 194.16 ไร่
แยกเป็น

- ฟาร์มเพาะฟักและอนุบาล       7 ฟาร์ม  รวมเนื้อที่เลี้ยง  174.16 ไร่
- ฟาร์มอนุบาลอย่างเดียว          1 ฟาร์ม  รวมเนื้อที่เลี้ยง    20 ไร่   

           (เอกสารแนบ 1)  

2. ทะเบียนผู้ประกอบการ
ด้านการประมง
(ทบ.2)

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2564

 จำนวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน (ทบ.2) จำนวน 36 แห่ง
     ( บุคคลธรรมดา 27 ราย, นิติบุคคล  9 ราย ) ได้แก่

           - ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ                    1 ราย
           - แพ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม              19 ราย
           - สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น          1 ราย

           - สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง          3 ราย
           - โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์      3 ราย

           - ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ                        9 ราย
           - ผู้ประกอบการด้านกีฬาและสันทนาการ  2 ราย

 

3. ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)


ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2564

จำนวนผู้ทำการประมงที่ขึ้นทะเบียน (ทบ.3) จำนวน  454 ราย 

4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 

 


 

จังหวัดสระบุรี มีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 8 กลุ่ม แบ่งเป็น 3 ด้าน
     4.1 ด้านการประมงน้ำจืด จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
            4.1.1 ชุมชนอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ตำบลดาวเรือง
                      อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีจำนวนสมาชิก ทั้งสิ้น 30 ราย

            4.1.2 ชุมชนอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมง ตำบลหนองสรวง
                      อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีจำนวนสมาชิก ทั้งสิ้น 22 ราย

            4.1.3 ชุมชนอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมง ตำบลดงตะงาว
                       อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 30 ราย

     4.2 ด้านการเพาะเลี้ยง จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
            4.2.1 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกแปลงใหญ่ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท
                       จังหวัดสระบุรี มีสมาชิก ทั้งสิ้น 46 ราย
             4.2.2 กลุ่มเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ แปลงใหญ่ ปี 2563
                        มีจำนวนสมาชิก ทั้งสิ้น 45 ราย
             4.2.3 ชุมชนประมงท้องถิ่นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอหนองแค จ.สระบุรี
                        มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 45 ราย
      4.3 ด้านการแปรรูป จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
             4.3.1 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จ.สระบุรี
                        มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 7 ราย
             4.3.2 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกแปรรูป อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
                        มีจำนวนสมาชิก ทั้งสิ้น 8 ราย

5. พื้นที่แหล่งน้ำปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสระบุรี แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 อำเภอ มีพื้นที่แหล่งน้ำปิด จำนวนทั้งสิ้น 132 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ ประมาณ 13,774 ไร่ ประกอบด้วย
             อำเภอเมือง                 จำนวน 10 แห่ง, 1,225 ไร่
             อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 10 แห่ง,    520 ไร่

             อำเภอเสาไห้               จำนวน   4 แห่ง,    230 ไร่
             อำเภอแก่งคอย            จำนวน 16 แห่ง, 1,173 ไร่

             อำเภอดอนพุด              จำนวน 15 แห่ง,   362 ไร่
             อำเภอพระพุทธบาท      จำนวน   5 แห่ง,    200 ไร่

             อำเภอมวกเหล็ก           จำนวน 35 แห่ง, 1,956 ไร่
             อำเภอวังม่วง                จำนวน 16 แห่ง, 3,002 ไร่

             อำเภอวิหารแดง            จำนวน 10 แห่ง,   577 ไร่
             อำเภอหนองแค             จำนวน  1 แห่ง,      21 ไร่

             อำเภอหนองแซง           จำนวน  2 แห่ง,     15 ไร่
             อำเภอหนองโดน           จำนวน  6 แห่ง,     52 ไร่

             อำเภอบ้านหมอ             จำนวน  2 แห่ง, 4,441 ไร่

6. พื้นที่แหล่งน้ำจืด


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสระบุรี แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 อำเภอ มีพื้นที่แหล่งน้ำจืด ประมาณ 14,188 ไร่ ประกอบด้วย
อำเภอเมืองสระบุรี      1,309 ไร่        อำเภอเฉลิมพระเกียรติ        520 ไร่
อำเภอเสาไห้                230 ไร่        อำเภอแก่งคอย               1,326 ไร่
อำเภอดอนพุด              362 ไร่        อำเภอพระพุทธบาท           200 ไร่
อำเภอมวกเหล็ก         2,088 ไร่        อำเภอวังม่วง                 3,002 ไร่
อำเภอวิหารแดง            622 ไร่        อำเภอหนองแค                  21 ไร่
อำเภอหนองแซง            15 ไร่         อำเภอหนองโดน                 52 ไร่
อำเภอบ้านหมอ          4,441 ไร่

และมีแหล่งน้ำ, แม่น้ำสำคัญ ด้านการชลประทานและเกษตร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  • เขื่อนป่าสักชสิทธิ์ พื้นที่ในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  รวมพื้นที่ 174,500 ไร่ 
  • แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.วังม่วง อ.แก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองสระบุรี อ.เสาไห้ ความยาว 107 กิโลเมตร
  • คลองระพีพัฒน์ ไหลผ่าน อ.หนองแค และอ.วิหารแดง ความยาว 32 กิโลเมตร

(เอกสารแนบ 2)  

7. แหล่งปลาหน้าวัด
 

 

จังหวัดสระบุรี มีเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตาม พรบ.การประมง 2480 จำนวน 156 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างพิกัดแผนที่และประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำปี 2563/64 จำนวน 52 แห่ง
     
                                                                               (เอกสารแนบ 3)  

8. เรือประมง

 

8.1 เรือประมงพาณิชย์    -  ลำ                   8.2 เรือประมงพื้นบ้าน    -  ลำ

 

9. แปลงใหญ่ (2560-2563)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2561 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ปลาดุกแปลงใหญ่ หมู่ 6, หมู่ 8, หมู่ 9 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สมาชิก: เกษตรกร 46 ราย เข้าร่วมโครงการ 151 ไร่
              ได้รับมาตรฐาน GAP 46 ราย

ตลาดพ่อค้าคนกลางในพื้นที่รับซื้อ และตลาดเกษตรสุวพันธุ์ จังหวัดอ่างทอง                     และในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
กำลังการผลิต: ตลอดปี (1,000 – 1,500 ตัน/ปี)
ผลผลิตของแปลง: ปลาดุก  ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกเส้นปรุงรส น้ำพริกปลาดุก
ที่ทำการกลุ่ม: หมู่ 8 หมู่บ้านส้มป่อย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการแปลง (ภาครัฐ):  นางอรุณ  เจริญสุข  ประมงอำเภอพระพุทธบาท
ประธานกลุ่ม (เกษตรกร):  นายอิสระชัย บุษบงค์        
สถานะ: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบ้านหนองแก   
                     

ปีงบประมาณ 2562 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ปลาดุกแปลงใหญ่อำเภอวังม่วง
สมาชิก: เกษตร กร 42 ราย  เข้าร่วมโครงการ  100 ไร่
               ได้รับมาตรฐาน GAP 41 ราย

ตลาดตลาดไท, ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดนครราชสีมา,
         จังหวัดบุรีรัมย์ และในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
กำลังการผลิต: ตลอดปี (1,500 – 1,900 ตัน/ปี)
ผลผลิตของแปลง: ปลาดุก สินค้าแปรรูป เช่น ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกสามรส
ที่ทำการกลุ่ม: หมู่ 3 หมู่บ้านหนองไทร อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการแปลง (ภาครัฐ):  นายอรรถพล พฤกษวานิช  ประมงอำเภอแก่งคอย
ประธานกลุ่ม (เกษตรกร):  นายประเทือง มานะกุล      
สถานะ
: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบ้านวังม่วง           

10. การนำเข้า/ส่งออก
สินค้าประมงผ่านด่านฯ

 

นำเข้า    ปริมาณ               -                     มูลค่า                 -          บาท


ส่งออก   ปริมาณ               -                     มูลค่า                 -          บาท

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง


 

 

(ในรอบปี 2561   สำรวจช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)
   -  การเพาะเลี้ยง (น้ำจืด) ปริมาณ   13,004  ตัน      มูลค่า  413,965  พันบาท
   -  การประมง (แหล่งน้ำ)  ปริมาณ  1,507.45  ตัน  มูลค่า   68,468.04  พันบาท

(ในรอบปี 2562   สำรวจช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562)
   -  การเพาะเลี้ยง (น้ำจืด) ปริมาณ   6,740  ตัน      มูลค่า  279,523 พันบาท
   -  การประมง (แหล่งน้ำ)  ปริมาณ  1,827.43 ตัน  มูลค่า   78,865.91 พันบาท

(ในรอบปี 2563   อยู่ระหว่างจัดเก็บสถิติ)                              (เอกสารแนบ 6)

12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ

 

12.1 ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
12.2 ตลาดขายส่งสัตว์น้ำ (ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ จังหวัดอ่างทอง)
12.3 ตลาดสดในจังหวัดสระบุรี
12.4 พ่อค้าคนกลางจากจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดเพรชบูรณ์

13. ประมงอาสา
(ปี 2548 – 2563)

 

 

 

 

จังหวัดสระบุรี มีประมงอาสา รวมทั้งสิ้น 290 ราย สามารถช่วยปฏิบัติงานและเป็น อกม. ระดับจังหวัด จำนวน 78 ราย ดังนี้
อำเภอเมืองสระบุรี    จำนวน   5 ราย   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 11 ราย
อำเภอเสาไห้           จำนวน  22 ราย  อำเภอแก่งคอย            จำนวน 11 ราย
อำเภอพระพุทธบาท จำนวน    2 ราย  อำเภอมวกเหล็ก           จำนวน  2 ราย
อำเภอวังม่วง           จำนวน    2 ราย  อำเภอวิหารแดง            จำนวน  5 ราย
อำเภอหนองแค       จำนวน  12 ราย  อำเภอบ้านหมอ             จำนวน  6 ราย

14. ศูนย์เรียนรู้
(หลัก/เครือข่าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการประมง (ศูนย์เครือข่าย-รายใหม่) ประจำปี 2563 (1:1) จังหวัดสระบุรี
จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย                                        
(เอกสารแนบ 7) 

ศูนย์หลักประจำอำเภอ

แปลงเรียนรู้

1. อำเภอเมือง   นาย ดุสิต ศรีปราชญ์

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

2. อำเภอเสาไห้   นางวนิดา ดำรงค์ไชย

เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

3. อำเภอบ้านหมอ   นายสุทิน ตลับเงิน

เลี้ยงกบในกระชัง

4. อำเภอมวกเหล็ก   นายพิศิษฐ์ นิลมาลา

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

5. อำเภอแก่งคอย   นางจุฬาลักษณ์ นครวงษ์

เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

6. อำเภอวังม่วง   นายประเทือง มานะกุล

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

7. อำเภอหนองโดน   นายสมชาย แตงเพ็ชร

เลี้ยงกินพืชในบ่อดิน

8. อำเภอดอนพุด   นายเดช บุญเปรม

เลี้ยงกบในกระชัง

9. อำเภอวิหารแดง   น.ส.ประภัสสร รามไผ่วงษ์

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

10. อำเภอหนองแค   นายเทวินทร์ คนขำ

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

11. อำเภอพระพุทธบาท   นายพายัพ ขุมโมกข์

เลี้ยงปลานิลแดงในบ่อดิน

12. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   นางพนาวรรณ กาจญนา

เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

13. อำเภอหนองแซง   นายลำพอง ยอดทอง

เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) 
ศูนย์หลัก-ประจำอำเภอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย 
                                                                                  
(เอกสารแนบ 8) 

ศูนย์หลักประจำอำเภอ

แปลงเรียนรู้

1. อำเภอเมืองสระบุรี   นายประธีป นิลมูล

การเลี้ยงกบในกระชัง

2. อำเภอเสาไห้   นายประสิทธิ์  แก้วกุญงาม

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

3. อำเภอบ้านหมอ   นายทองสุข  อ่อนละมัย

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

4. อำเภอมวกเหล็ก   นายสมพร  อาภาศิริกุล

การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

5. อำเภอแก่งคอย   นายบรรยัด สุมาวัน

การเลี้ยงกบในบ่อดิน

6. อำเภอวังม่วง   นายสมจิตร  แก่นวิจิตร

การเลี้ยงปลาดุก/กบในกระชัง

7. อำเภอหนองโดน   นายจำนงค์  ทองมา

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

8. อำเภอหนองแซง   นายบุญชู วงษ์อนุ

การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

9. อำเภอดอนพุด   นางประจวบ  แป้นทอง

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

10. อำเภอวิหารแดง   นายสุทัศน์  หมอกไสว การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
11. อำเภอหนองแค   นายร่ม  วรรณประเสริฐ การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
12. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   นายบุญจันทร์  เชื้อกล้า การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
13. อำเภอพระพุทธบาท   นายพนม  สุขมาก การเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อดิน

15. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

(ไม่มี)

 

16. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
ในกระชัง

 

 

จังหวัดสระบุรีมีผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.แก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เสาไห้ อ.หนองแซง อ.เมือง อ.หนองแค จำนวน 85 ราย พื้นที่เลี้ยง 5.79 ไร่ 


(การเลี้ยงปลาในกระชัง, การเลี้ยงกบในกระชัง, การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง)

17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี

การเพาะเลี้ยง: ปลาดุก, ปลานิล, ปลาทับทิม, ปลาตะเพียน

แหล่งน้ำธรรมชาติ : ปลากด, ปลาสวาย, ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ,
ปลาสร้อยขาว, กุ้งก้ามกราม

18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร (บาท)

 

งบประมาณ ปี 2563   จำนวน ......1,246,081...บาท

งบประมาณ ปี 2564   จำนวน ..............-..........บาท

(เอกสารแนบ 9)

19. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

         ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิต และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด ร่วมทั้งให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำจืด

19.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี

         ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมง และผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

19.3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี

20 สัตว์น้ำควบคุม

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสระบุรี ประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่อำเภอเสาไห้ อำเภอแก่งคอย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 80 ราย  302 กระชัง พื้นที่เลี้ยง 7,705 ตร.ม ดังนี้

  - อำเภอเสาไห้ จำนวน 47 ราย       
                   รวม 172 กระชัง      พื้นที่เลี้ยง 4,455 ตร.ม


  - อำเภอแก่งคอย จำนวน 30 ราย    
                   รวม 120 กระชัง      พื้นที่เลี้ยง 2,936 ตร.ม

- อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ราย    
                   รวม 10 กระชัง      พื้นที่เลี้ยง 250 ตร.ม


ข้อมูลด้านการผลิต/กระชัง (ขนาดกระชัง 5x5 ตร.ม)     (เอกสารแนบ 10)   

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560

               

ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 702 ราย   (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559

 

ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีผู้เพาะเลี้ยงจระเข้จำนวน 18 ราย 22 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 43,195 ตัว แบ่งเป็นจระเข้น้ำเค็ม
จำนวน 2,211 ตัว และจระเข้น้ำจืด จำนวน 40,984 ตัว       
(เอกสารแนบ 11)

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559

21. ท่าเทียบเรือประมง

 


(ไม่มี)