กฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

                  ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง แผนและขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
                  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว 
                  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
                  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(เพิ่มเติม)

                  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๕๘ เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
 
                  คำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การโอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตในอาชญาบัตรหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงในทะเล

                  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

                  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง
                              - สรุปสาระสำคัญคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง

                  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อาศัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกียวข้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและควบคุมถูกดำเนินคดี(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคุ้มครองความปลอดภัย และการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุมถูกดำเนินคดีพ.ศ. ๒๕๖๐
                                    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  

                  ประกาศกรมประมง ที่อาศัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐
                                    - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐
                                    - ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงแบบรวมศูนย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
                                    - ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงแบบรวมศูนย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                  สรุปฐานความผิดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

                  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่ให้เจ้าของเรือแจ้งความประสงค์ให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมงเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนายจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.๒๕๖๐ (ม.๘๓ วรรคสาม) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดกการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
                  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐(ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.๒๕๕๙(ยกเลิก)  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     คำสั่ง

                  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
                  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๙
                  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
                  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘
                  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘

 

     กฎกระทรวง

                  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

         มาตรา ๕ และ มาตรา ๖
                  กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                  กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                  กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

         มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
                  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

         มาตรา ๖ และมาตรา ๗
                  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้า ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                  กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเลิก) ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
                  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก) ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก) ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวง การขออนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก) ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                  กฎกระทรวงกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

        มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗
                  กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

        มาตรา ๖ และมาตรา ๖๔

                  กฎกระทรวงกำหนดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

        มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖
                  กฎกระทรวงกำหนดกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

     ประกาศกระทรวง

         ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัญชาติอื่นให้เป็นคนต่างด้าวตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือและการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือพ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

         ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             บทนิยาม มาตรา ๕
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้การใช้เรือประมงทุกขนาดประกอบเครื่องมือทำการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือของผู้มีสัญชาติไทยที่ทำการประมงพื้นบ้านและประมงน้ำจืดที่ไม่ถือเป็นเรือไร้สัญชาติ แม้ไม่จดทะเบียนเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพันธุ์ไม้น้ำให้เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

         หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙)
             มาตรา ๑๓
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

             มาตรา ๒๖
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดจังหวัดที่ให้มีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

         หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย ( มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖ )
             มาตรา ๔๕
                  ระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้งดการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ไว้เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้งดการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ไว้เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๙(ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

         หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒)
             มาตรา ๕๖

                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

             มาตรา ๕๘
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้วัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

             มาตรา ๖๔
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งมอบและการทำลายสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งมอบและการทำลายสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

             มาตรา ๖๕
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออก หรือ นำผ่านราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

             มาตรา ๖๖
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

             มาตรา ๖๘
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมง ที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือวิธีที่ใช้และบริเวณพื้นที่ในที่ทำการประมงที่ผู้ทำการประมง ด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือวิธีที่ใช้บริเวณพื้นที่และระยะเวลา ในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนที่เคยใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)

             มาตรา ๗๑
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ให้งดเว้นการใช้บังคับความในข้อ ๓ (๒) ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ ท าการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการชั่วคราว)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และ พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทราและ ชลบุรีในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และ พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.๒๕๖๐ (ยกเลิก)
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และ พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๕๙ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และ พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก) 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

         หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗)
             ส่วนที่ ๑ การควบคุมและเฝ้าระวัง
             มาตรา ๘๑

                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดขนำดเรือประมงที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้ำระวังพ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดขนาดเรือประมงที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๖๐(ยกเลิก)
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)

             มาตรา ๘๘
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ต้องถูกควบคุม และ เฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก) ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

             ส่วนที่ ๓ มาตรการในการตรวจสอบ
             มาตรา ๙๕
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้า และ กำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐(ยกเลิกบัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยฯ)
                  ประกาศระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้า และกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐(ยกเลิก)
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙(ยกเลิก)
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่ประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)

             มาตรา ๙๗
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสำหรับเรือประมงที่ทำการประมงพื้นบ้านรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย 


             หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐ )
             มาตรา ๙๙

                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการประมงพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยในการดูและรักษาสัตว์น้ำ และการเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙

             หมวด ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ ( มาตรา ๑๐๑ - มาตรา ๑๐๙ )
             มาตรา ๑๐๔

                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขึ้นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติหรือเรือประมง ที่พบว่ากำลังทำการประมงไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ทำการประมงอยู่นอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

             มาตรา ๑๐๘
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

             หมวด ๑๐ มาตรการทางปกครอง ( มาตรา ๑๑๐ - มาตรา ๑๒๐ )
             มาตรา ๑๑๕

                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำการ หรือ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจากรัฐในกรณีที่ถูกดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

             มาตรา ๑๑๖
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๑
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

             หมวด ๑๑ บทกำหนดโทษ ( มาตรา ๑๒๑ - มาตรา ๑๗๐ )
             มาตรา ๑๗๐

                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๙

             ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒