อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ 

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |  อ่าน: 300 ครั้ง

 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิ การประมงในเขตการประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วย การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

(๓) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่ ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(๖) ให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกําหนด สนธิสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรม

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย