ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |  อ่าน: 277 ครั้ง

 

 อำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

      (1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ  งานธุรการ

      (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ

      (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน/โครงการ  งานบุคคล

      (4) ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

      (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย