กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |  อ่าน: 465 ครั้ง

 

อำนาจหน้าที่กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย เผยแพร่ความรู้ และให้ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศ และระหว่างประเทศ

(3) เสนอแนะและดำเนินการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย