กลุ่มคดีทั่วไป

กลุ่มคดีทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |  อ่าน: 323 ครั้ง

 

อำนาจหน้าที่กลุ่มคดีทั่วไป

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีสิ่งแวดล้อม

(2) รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน และสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา ตามที่ได้รับมอบหมายหรือรับเรื่องให้ดำเนินคดีซึ่งกรมประมงเป็นโจทก์หรือจำเลยหรือเป็นคู่ความในคดี ให้ความเห็นในการดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ

(3) เบิกความเป็นพยานในศาล ทำความเห็นในการดำเนินคดีต่อพนักงานอัยการในแต่ละชั้นศาล

(4) ประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล

(5) ดำเนินการเพื่อแก้ต่างคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมง

(6) ประสานและติดตามผลการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

(7) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย