กลุ่มคดีปกครอง

กลุ่มคดีปกครอง 

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |  อ่าน: 304 ครั้ง

 

อำนาจหน้าที่คดีปกครอง

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีปกครอง ตามที่ได้รับมอบหมายหรือรับเรื่องให้ดำเนินคดีปกครองซึ่งกรมประมงเป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี ทำหน้าที่เป็นผู้แทนคดีปกครองของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดต่อประสานงานกับศาลปกครอง พนักงานอัยการและพนักงานคดีปกครองเพื่อดำเนินคดีปกครอง

(2) ดำเนินการมาตรการทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำเนินการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานและติดตามผลการดำเนินคดีปกครอง มาตรการทางปกครองและการบังคับทางปกครอง

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย