กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

กลุ่มนิติกรรมและสัญญา 

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |  อ่าน: 232 ครั้ง

 

อำนาจหน้าที่กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยและตอบปัญหาข้อกฎหมายในการทำนิติกรรมสัญญา

(2) จัดทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย การมอบอำนาจและการปฏิบัติราชการของกรมประมง

(3) พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำและการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณูปโภคและกิจการอื่น

(4) จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ การเวนคืน การขอรับจดทะเบียนตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

(5) ร่าง ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการทำนิติกรรมและสัญญา

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย