กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ 

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |  อ่าน: 310 ครั้ง

 

อำนาจหน้าที่กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

(2) ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกำหนด สนธิสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง

(3) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ วิเคราะห์ผลดี – ผลเสีย และดำเนินการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ

(4) ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือชาวประมงไทยที่ถูกจับ ประสบภัย หรือตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

(5) ติดตามเร่งรัดและเรียกเก็บหนี้สินอันเกิดจากการละเมิดน่านน้ำต่างประเทศ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย