[2022-03-21] แผนที่พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ [2022-02-15] แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านการประมง ยกระดับปี 2565 [2021-07-09] แผนที่แสดงชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง [2021-07-09] แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหอยทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี [2020-08-04] แผนที่เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) [2020-03-24] โครงการแปลงใหญ่ กรมประมง [2020-03-24] แผนที่พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล [2020-03-24] แผนที่พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล [2018-08-06]  แผนที่แสดงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

แผนที่พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ