องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64 [2021-11-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 พ.ย. 64 [2021-11-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 พ.ย. 64 [2021-11-05 ] รายงานผลข้อมูลการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [2021-11-04 ] เชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" [2021-10-27 ] รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 [2021-10-08 ] โปรแกรมคำนวณการใช้ยาและสารเคมีในบ่อหรือภาชนะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปทรงสี่เหลี่ยม  [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 [2021-09-16 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564 และการขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด [2021-09-09 ]

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท 

 เผยเเพร่: 2021-09-09  |  อ่าน: 169 ครั้ง


องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท โดยมีรอบการเบิกจ่าย๓ ครั้ง คือ ๑) วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔ จำนวน ๖ ชุมชน, ๒) วันที่ ๒๓ เม.ษ. ๖๔ จำนวน ๓ ชุมชน และ

๓) วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ จำนวน ๓ ชุมชน โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้๑. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมใน

การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่า

๒. การจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ (ปูม้า) เดิมมีการจัดตั้งแล้ว ๒ แห่งในปีนี้เพิ่มเป้าหมายโดยการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ อีกจำนวน ๒ แห่ง

ให้สอดคล้องกับบริบทการทำประมงในท้องถิ่น

๓. การปรับเปลี่ยนและสนับสนุนเครื่องมือทำการประมงที่เหมาะสมและถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน โดยเครื่องมือทำการประมงที่มีขนาดูช่องตาใหญ่ขึ้นกว่าปกติ เพื่อโอกาสการจับสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

๔. การสนับสนุนอุปกรณ์ช่างในการซ่อมแซมเรือประมงและปรับปรุงโรงเรือน/ เครื่องกว้านลากเรือประมง โดยผู้ทำการประมงสามารถซ่อมเครื่องยนตั ตัวเรือประมง ได้ด้วยตนเอง โดยหมุนเวียนอุปกรณ์ช่างภายในองค์กรฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๕, การส่งเสริมให้มีการสร้างและจัดวางแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่ง ๖. การจัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนเพื่อกำหนดเขตพื้นที่

(ชั้ง ในเขตทะเลชายฝั่ง เพื่อลดระยะทางการออกทำการประมงสามารถลด อนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน โดยสัตว์น้ำเหล่านั้นสามารถ

ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความเสี่ยงของการประกอบอาชีพทำการประมง เติบโตและแพร่กระจายทั่วพื้นที่ ทำการประมงภายใต้กฎกติกาชุมชน