การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ......

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ..... [2020-05-12 ] แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ..... [2020-05-12 ] การรับร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [2020-05-12 ] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ...... [2020-05-12 ] ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา [2020-03-27 ] ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำ [2020-02-25 ] ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง [2019-12-26 ] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561 [2018-02-26 ]

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ...... 

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563