เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค [2019-12-13 ] สนง.ประมงยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-12-05 ] ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ [2019-11-21 ] ร่วมบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [2019-11-19 ] ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 [2019-11-14 ] องคมนตรี พร้อมคณะเดินปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่ จ.ยะลา [2019-11-14 ] ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [2019-10-29 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [2019-10-18 ] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ [2019-10-17 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 [2019-09-12 ]

เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  

 เผยเเพร่: 2019-09-12  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 27 - 28  มีนาคม  2562 สำนักงานประมงจังหวัดยะลานำเกษตรกร เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 ราย โดยมีนายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา บ้านปากาซาแม หมู่ที่ 1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและทำการเกษตร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสำนึกแห่งความพอเพียงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมถึงการปรับวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการมาทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สามารถพัฒนาตนเอง ให้ก้าวหน้า  โดยมีการอบรมวิชาหลัก จำนวน 6 วิชา ได้แก่ 1. ศาสตร์พระราชา  2.เกษตรทฤษฎีใหม่ 3.การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย 4.การสร้างผลผลิต/การสร้างรายได้ 5.การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต และ 6. การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสา