Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

  • [2023-03-27] สำรวจร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา [2023-03-27] โครงการพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-03-27] สำรวจร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่อำเภอรามัน [2023-03-27] เกษตรกรกลุ่ม TPmap พื้นที่อำเภอบันนังสตา [2023-03-24] ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลากินพืช แก่เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา [2023-03-24] อบรมการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน [2023-03-24] ตรวจ ติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา [2023-03-23] ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [2023-03-23] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน [2023-03-23] มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 อำเภอเมืองยะลา

    Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค