อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมืองยะลา

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมืองยะลา

  • [2023-03-27] สำรวจร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา [2023-03-27] โครงการพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านบาโงโต๊ะอาลี ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-03-27] สำรวจร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่อำเภอรามัน [2023-03-27] เกษตรกรกลุ่ม TPmap พื้นที่อำเภอบันนังสตา [2023-03-24] ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลากินพืช แก่เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา [2023-03-24] อบรมการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน [2023-03-24] ตรวจ ติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา [2023-03-23] ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [2023-03-23] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน [2023-03-23] มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 อำเภอเมืองยะลา

    อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมืองยะลา 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 25 มกราคม 2566 นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ออกให้บริการตามกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมงปี 2565/2566 ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ จำนวน 55 ราย พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/2566 จำนวน 1 ครั้ง 1 ชุมชน 55 ราย ณ โรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา