พบปลาโลมาอิรวดีลอยน้ำตาย อายุประมาณ 3 เดือน จำนวน 1 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาโลมาอิรวดีในครั้งนี้ ณ   บริเวณทะเลสาบสงขลา

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-02-12 ] การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) [2020-01-17 ] กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ม.4 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน  [2018-12-19 ]  จัดอบรมโครงการพัทลุงเมืองธนาคารอาหารปลอดภัย (Food Safety Bank) กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  [2018-12-19 ] อบรมโครงการพัทลุงเมืองธนาคารอาหารปลอดภัย (Food Safety Bank) กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 [2018-12-19 ] อบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำสื่อในยุคดิจิทัลและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561  [2018-12-19 ] อบรมเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์  โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีิงบประมาณ 2562  [2018-12-19 ] อบรมเกษตรกรตามโครงการพัทลุงธนาคารอาหารปลอดภัยกิจกรรมถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยวิทยากรจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง ณ  ร้านอาหารภูเขาทอง  [2018-12-19 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเลสาบสงขลา จำนวน 200,ตัว ณ ทะเลสาบสงขลา ท้องที่ ม.11 และ ม.14. ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง [2018-12-19 ] ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดปี 2563  ณ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง [2018-12-19 ] อบรมโครงการพัทลุงเมืองธนาคารอาหารปลอดภัย (Food Safety Bank) กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ณ  สวนอาหารทะเลทอง   ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  [2018-12-19 ] ประชุมจัดทำแผนโครงการเกษตรอินทรีย์พื้นทีทุ่งนานอก   หมู่ที่ 4และ  หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง [2018-12-19 ] ประชุมชี้แจงรับฟังปัญหาบ่อทิ้งขยะเทศบาลเมืองพัทลุง  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.10. ตำบลลำปำ  จังหวัดพัทลุง [2018-12-19 ] จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบุชรอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [2018-12-19 ] อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัทลุงเมืองธนาคารอาหารปลอดภัย  (Food Safety Bank) กิจกรรมแปรรูปและถนอมอาหารเพิ่อเพิ่มมูลค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ครัวบังเหาะ ฟูดส์ อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง [2018-12-19 ] ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร    ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย ในเขตพื้นที่ ม.11 และ ม.14 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [2018-12-19 ] ประชุมคณะทำงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   [2018-12-19 ] วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561เวลา 14.30 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง   ร่วมกิจกรรม [2018-12-19 ] นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อดูความพร้อมฯของเส้นทางและจุดพักนักปั่น ในการจัดกิจกรรม  [2018-12-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [2018-11-23 ] เรื่องการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้นำรูปภาพหรือของจริงไปแจ้งครอบครองที่สำนักงานประมงจังหวัด [2018-10-18 ] นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์   ประมงจังหวัดพัทลุง    ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [2018-10-18 ] นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดเวทีสำรวจความต้องการใช้พลังงานทดแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปากพะยูน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่กุ้งข้าวปี 59,60,61 จำนวน 53 ราย พื้นที่ อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง [2018-10-18 ] นายอนุศักดิ์ อังศุภานิช ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุงตรวจสอบการทำการประมงผิดกฏหมายในฤดูปลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน [2018-10-18 ] วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำ) ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 แก่เกษตรกรพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ [2018-10-18 ] นายสิทธิพล  เมืองสง ประมงอำเภอบางแก้ว  มอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วยพันธุ์สัตว์น้ำและอาหาร ให้แก่เกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  [2018-10-18 ] นางมัณฑนา  สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2561 [2018-10-18 ] นายถาวร  รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 [2018-10-18 ] นายสมปราถ นวลแก้ว ประมงอำเภอป่าบอน มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำ) ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 [2018-10-18 ] นายสิทธิพล เมืองสง ประมงอำเภอบางแก้ว มอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย พันธุ์สัตว์น้ำและอาหาร ให้แก่เกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิดารแห่งรัฐ เขตอำเภอตะโหมด ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน [2018-10-18 ]

พบปลาโลมาอิรวดีลอยน้ำตาย อายุประมาณ 3 เดือน จำนวน 1 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาโลมาอิรวดีในครั้งนี้ ณ   บริเวณทะเลสาบสงขลา 

 เผยเเพร่: 2018-10-18  |  อ่าน: 456 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์  ประมงจังหวัดพัทลุง  และนายถาวร  รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 โดยได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ซึ่งพบปลาโลมาอิรวดีลอยน้ำตาย อายุประมาณ 3 เดือน จำนวน 1 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาโลมาอิรวดีในครั้งนี้ ณ   บริเวณทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์  ประมงจังหวัดพัทลุง  และนายถาวร  รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 โดยได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ซึ่งพบปลาโลมาอิรวดีลอยน้ำตาย อายุประมาณ 3 เดือน จำนวน 1 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาโลมาอิรวดีในครั้งนี้ ณ   บริเวณทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง