ประมงจังหวัดตรัง 

 ข้อมูลองค์กร  ผู้บริหาร  ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง


   

         นายโกวิทย์    เก้าเอี้ยน     

ตำแหน่ง      ประมงจังหวัดตรัง (อำนวยการระดับสูง)

การศึกษา   เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต(สัตวศาสตร์) ประมงน้ำจืด

ติดต่อ   โทร.089 866 5991