โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

โคงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง [2019-11-13 ] สรุปการเปรียบเทียบปรับตามพระราชกำหนดการประมง [2019-11-13 ] ทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2019-11-13 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน [2019-10-30 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 [2019-10-30 ] กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [2019-10-30 ] งานออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ [2019-10-30 ] งานทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก [2019-10-30 ] งานทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2019-10-30 ] โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2019-10-30 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 เผยเเพร่: 2019-10-30  |  อ่าน: 64 ครั้ง