โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

สรุปโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ปี2562 ของสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-06-15 ] สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 [2020-06-14 ] โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ประจำปี 2562 [2020-06-14 ] โคงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง [2019-11-13 ] สรุปการเปรียบเทียบปรับตามพระราชกำหนดการประมง [2019-11-13 ] ทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2019-11-13 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน [2019-10-30 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 [2019-10-30 ] กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [2019-10-30 ] งานออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ [2019-10-30 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 เผยเเพร่: 2019-10-30  |  อ่าน: 476 ครั้ง