[2020-06-15] สรุปโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ปี2562 ของสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-06-14] สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 [2020-06-14] โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ประจำปี 2562 [2019-11-13] โคงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง [2019-11-13] สรุปการเปรียบเทียบปรับตามพระราชกำหนดการประมง [2019-11-13] ทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2019-10-30] กิจกรรมประมงโรงเรียน [2019-10-30] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 [2019-10-30] กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [2019-10-30] งานออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่