โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

สรุปโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ปี2562 ของสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-06-15 ] สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 [2020-06-14 ] โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ประจำปี 2562 [2020-06-14 ] โคงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง [2019-11-13 ] สรุปการเปรียบเทียบปรับตามพระราชกำหนดการประมง [2019-11-13 ] ทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2019-11-13 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน [2019-10-30 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 [2019-10-30 ] กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [2019-10-30 ] งานออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ [2019-10-30 ] งานทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก [2019-10-30 ] งานทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2019-10-30 ] โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2019-10-30 ] โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร [2019-10-30 ] โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ [2019-10-28 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [2019-10-28 ] โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2019-10-28 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด [2019-10-28 ] โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP สัตว์น้ำจืด [2019-10-28 ] โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP สัตว์น้ำชายฝั่ง [2019-10-28 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 เผยเเพร่: 2019-10-28  |  อ่าน: 325 ครั้ง