โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย [2019-03-22 ] โครงการประมงอาสา ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกิจกรรมแก้ปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2561 (ภาคการประมง) [2019-03-22 ] โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าประมงที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [2019-03-22 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปูทะเล ปี2561 [2019-03-22 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปลานิล ปี2560 [2019-03-22 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 สัตว์น้ำจืดแปลงใหญ่ ปี2559 [2019-03-22 ]

โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย 

 เผยเเพร่: 2019-03-22  |  อ่าน: 691 ครั้ง