โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย [2019-03-22 ] โครงการประมงอาสา ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกิจกรรมแก้ปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2561 (ภาคการประมง) [2019-03-22 ] โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าประมงที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [2019-03-22 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปูทะเล ปี2561 [2019-03-22 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปลานิล ปี2560 [2019-03-22 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 สัตว์น้ำจืดแปลงใหญ่ ปี2559 [2019-03-22 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] งานทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] งานทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ปีงบประมาณ2561 [2019-03-22 ] งานออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2561 [2019-03-22 ] รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2559 (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) [2019-03-22 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2561 

 เผยเเพร่: 2019-03-22  |  อ่าน: 350 ครั้ง