ผวจ.นครศรีธรรมราช รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่หลังถูกเรือประมงพื้นบ้านพุ่งชนขณะออกตรวจการณ์

ประวัติและผลงานเกษตรกรดีเด่น [2021-05-18 ] ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง มอบกุ้งอบเกลือ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  [2021-05-03 ] ประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน [2021-04-05 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันสำคัญของชาติไทย [2021-03-31 ] ผู้แทนอธิบดีเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีชาวประมงขับเรือพุ่งชนเรือของเจ้าหน้าที่ [2021-03-25 ] ผวจ.นครศรีธรรมราช รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่หลังถูกเรือประมงพื้นบ้านพุ่งชนขณะออกตรวจการณ์ [2021-03-25 ] รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน [2021-03-22 ] ประกาศด่วน เกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.)  [2021-03-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ลงพื้นที่ให้บริการสอนแนะวิธีการใช้งานระบบซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ(APD)ตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 [2020-11-26 ] ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เเละเมียนมา ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-10-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-27 ] ผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ของสำนักงานประมงอำเภอขนอม [2020-08-27 ] สำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ดำเนินการประสานงานเพื่อสร้างการรับรู้ เรื่องการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในพื้นที่ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-27 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวรรตกรรม ในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-27 ] สำนักงานประมงอำเภอฉวาง ร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-26 ] สำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-26 ] สำนักงานประมงอำเภอพระพรหม จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-26 ] ขอความร่วมมือเกษตรกรประมงที่ได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด19 ทำแบบสอบถามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2020-08-25 ] จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ฝายคลองโคน หมู่ 2 ตำบลอินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช [2020-08-21 ] สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการอบรมกลุ่มเกษตรกรตามโครงการงบยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2563 ในพื้นที่ตำบลท่าซัก และตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-21 ] สำนักงานประมงอำเภอปากพนัง ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับผู้นำในพื้นที่ เพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำคลองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-05 ] สำนักงานประมงอำเภอเมืองฯ? ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช?เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำในโครงการโรงผัก&โรงครัว? อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช? จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-05 ] สำนักงานประมงอำเภอเชียรใหญ่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและราษฎร ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ อำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-05 ] สำนักงานประมงอำเภอฉวาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช [2020-07-28 ] สำนักงานประมงอำเภอขนอม ดำเนินการจัดประชุมกลุ่ม/องค์กร เพื่อติดตามผลความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช [2020-07-28 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมชาวประมงหลักสูตร การซ่อม-สร้างเครื่องมือประมงพื้นบ้าน พื้นที่อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช [2020-07-28 ] สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ส่งมอบวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช [2020-07-28 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมมสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พื้นที่ อ.ขนอม อ.สิชล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช [2020-07-28 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมชาวประมงหลักสูตร การซ่อม-สร้างเครื่องมือประมงพื้นบ้าน พื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-07-28 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอร่อนพิบูลย์ ร่วมกันจัดคลินิกประมง ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ณ โรงเรียนวัดวัวหลุง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-07-28 ]

ผวจ.นครศรีธรรมราช รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่หลังถูกเรือประมงพื้นบ้านพุ่งชนขณะออกตรวจการณ์ 

 เผยเเพร่: 2020-07-28  |  อ่าน: 99 ครั้ง

 

ผวจ.นครศรีธรรมราช รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่หลังถูกเรือประมงพื้นบ้านพุ่งชนขณะออกตรวจการณ์ ..//ระบุเจ้าหน้าที่มีอาวุธแต่ไม่เคยคิดทำร้ายชาวบ้าน ขอผู้กระทำผิดเข้ามอบตัว

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจาก

กรณีเรือประมงพุ่งชนเรือตรวจการณ์ ขณะออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังควบคุมการกระทำประมงผิดกฎหมาย ที่บริเวณพื้นที่อ่าวปากนคร ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บรวม 5 คน เมื่อคืนที่ผ่านมา (22 มี.ค.64) ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการกระทำที่ลุแก่อำนาจ เพราะเจ้าหน้าที่พยายามห้ามปรามและไม่ได้ใช้ความรุนแรง หรือใช้อาวุธกับกลุ่มผู้ประทำผิดแต่อย่างใด เนื่องจากมองว่าเป็นประชาชน จนยอมบาดเจ็บดังกล่าว ซึ่งในเรื่องนี้จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย และขอให้ผู้กระทำผิดมามอบตัวโดยเร็ว ซึ่งทางราชการจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายในการทำประมงนั้น เพื่อให้ประชาชนได้ทำการประมงโดยถูกกฎหมายทั้งของไทยและสากล ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในภาพรวม พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละและทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้กับชาวนครศรีธรรมราช โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ และกระเช้าเยี่ยมแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อเป็นกำลังใจด้วย

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 นาย ทหารเรือจาก ศรชล. ภาค 2 จำนวน 4 นาย และ อาสาสมัครประมง จำนวน 2 คน ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการออกลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่อ่าวปากพนัง เขตร่องน้ำปากนคร ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อคืนที่ผ่านมา(22 มี.ค.64) เพื่อป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งในระหว่างการลาดตระเวนพบเห็นเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 2 ลำ กำลังทำการคลาดหอย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและขอให้หยุดดำเนินการ แต่เรือประมงทั้ง 2 ลำ ได้เร่งเครื่องเข้าริมฝั่งเพื่อรวมกับเรือลำอื่นๆ ต่อมา 1 ในเรือประมงพื้นบ้านได้ขับเรือพุงชนเรือของเจ้าหน้าที่อย่างแรง แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณเตือนเพื่อให้หยุด ทั้งสัญญาณแสงไฟ และตะโกนบอก โดยไม่ยอมใช้อาวุธปืนประจำกายที่มี สุดท้ายเรือประมงพื้นบ้านได้เข้าพุ่งชนเรือของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ ทหารเรือจาก ศรชล. ภาค 2 จำนวน 3 นาย ได้แก่ พันจ่าเอก คมกฤติ บุญธรรมโน พันจ่าตรี ณรงค์ กัญชนะ และ จ่าเอก นักรบ ร่มเย็น ได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากนี้ความแรงของเรือยังส่งผลให้ อาสาสมัครประมง ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 1 คน และอีก 1 คน แพทย์อนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว

ส่วนการดำเนินการล่าสุดนั้น นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับเรือประมงที่ก่อเหตุดังกล่าว ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นทราบตัวผู้กระทำผิดแล้วเช่นกัน

///////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

ขอขอบภาพจาก สนง.ประมงจังหวัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

23 มีนาคม 2564