อัตรากำลัง 

 เผยเเพร่: 2017-05-23  |  อ่าน: 3,998 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ : 0 3260 3608 โทรสาร : 0 3260 3608

E-mail : Dof.prachuap01@gmail.com

Line : Prachuap-fpoTeam

Facebook : Dof.prachuap01@gmail.com

รหัสผ่าน : 032603608

 

 

นายนิติพัฒน์ เตียนพลกรัง

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มือถือ 082 2251100

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

 

นายนพพร สิทธิเกษมกิจ

นักวิชาการประมงชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

มือถือ 08 7894 3953

นางสาวอัจกลับ นนทโส

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

มือถือ

นายพนมพร เอมโอษฐ

นักวิชาการประมง

มือถือ 08 1861 8940

 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 

นายมานพ หนูสอน

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

มือถือ 08 0232 5151

มือถือ 09 5701 9007

นางนริสา หนูสอน

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

มือถือ 08 0431 7697

นางมณฑิกา เอมโอษฐ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

มือถือ 08 1941 7282

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางสาวสุธีรา พินิจ

 

นางสาวฐิรัตนา นิละปะกะ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มือถือ 08 5872 0341

 

มือถือ 06 1050 9522

นายณัฐพสิษฐ์ ฉายตะวัน

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

มือถือ 09 2897 2549

นางสาวอรวรรณ ปานสังข์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

มือถือ 09 0438 5357

นายจรูญ ภู่ทอง

นางกัญชพร อรรคบุตร

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานทำความสะอาด

มือถือ 06 2556 7351

มือถือ 09 2410 4563

  • 09 8401 3451

 

สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน

โทร. 0 3251 6256 ต่อ 20

 

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอหัวหิน

มือถือ

สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี

โทร. 0 3262 2025

นายประจวบ เจี้ยงยี่

นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอปราณบุรี

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

มือถือ 08 3102 4364

มือถือ 08 9683 4706

 

 

สำนักงานประมงอำเภอสามร้อยยอด

โทร. 0 3268 4196

นายยุทธพล ศรีขิริยะกุล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงานรักษาราชการแทนประมงอำเภอสามร้อยยอด

มือถือ 08 1434 3057

 

สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี

โทร. 0 3268 2004

นางภัสรมนฑ์ ขุนศิริยะ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอกุยบุรี

มือถือ 08 0424 1765

 

 

 

สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบฯ

โทร. 0 3260 4035

นางนิตยา รักษาราษฎร์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงานรักษาราชการแทนประมงอำเภอเมืองประจวบฯ

มือถือ 08 1526 6851

มือถือ 08 4682 0117

นายสุริยา พันธ์แก้ว

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

มือถือ 08 6357 1599

มือถือ 09 2838 0822

 

สำนักงานประมงอำเภอทับสะแก

โทร. 0 3267 1721,0 3267 2390

นายบุญเลิศ ลบถม

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอทับสะแก

มือถือ 08 6244 0224

 

 

 

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน

โทร. 0 3269 1395

นายบุญรอด จันทร์ทับ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอบางสะพาน

มือถือ 08 1736 6707

นายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

มือถือ

 

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย

โทร. 0 3268 4225,0 3269 9303

นายอำนาจ ฟักเถื่อน

นายสุพัฒน์ โสนารถ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอบางสะพานน้อย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

มือถือ 08 1006 2816

มือถือ 08 0245 0167

 

PIPO ปราณบุรี 0 3263 1504 นายสุภณัฐ ฉิมพาลี นักวิชาการประมง มือถือ 08 9212 8508

PIPO เมืองประจวบฯ 0 3260 2432 นายกรพิภัช ต่วนภูษา นักวิชาการประมง มือถือ 08 3092 5150

PIPO บางสะพาน 0 3269 3066

 

ด่านตรวจสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร นักวิชาการประมงชำนาญการ มือถือ 09 4591 6933

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอดิศรณ์ ปราบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำ มือถือ 08 9475 3257