กลุ่มแปรรูป 


จังหวัดลพบุรีมีกลุ่มแปรรูปจำนวน 3 กลุ่ม