1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่)


1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


จังหวัดลพบุรีมีจำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) จำนวน 5,246 ราย 8,498 ไร่

-ประเภทการเลี้ยงแบบยังชีพ 4,922 ราย พื้นที่ 6,498 ไร่

-ประเภทการเลี้ยงแบบพาณิชย์ 324 ราย พื้นที่ 1,871 ไร่