2.จำนวน ทบ.2 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


จังหวัดลพบุรีมีจำนวนผู้ประกอบการอาชีพประมง(ทบ.2)จำนวน 15 ราย