4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม)


4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

จังหวัดลพบุรีมีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

1.ด้านการประมงน้ำจืดจำนวน 5 กลุ่ม

2.ด้านการเพาะเลี้ยงจำนวน 3 กลุ่ม

3.ด้านการแปรรูปจำนวน 1 กลุ่ม