5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ในจังหวัดลพบุรีมีแหล่งน้ำปิดจำนวน 5 แห่ง พื้นที่ 7,472 ไร่

1.อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง พื้นที่ 385 ไร่

2.อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี พื้นที่ 1,750 ไร่

3.อ่างเก็บน้ำห้วยแฟน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี พื้นที่ 325 ไร่

4.อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี พื้นที่ 4,387 ไร่

5.อ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี 625 ไร่