5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด

กลุ่มแปรรูป [2020-02-28 ] 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) [2020-02-28 ] 2.จำนวน ทบ.2 [2020-02-28 ] 3.จำนวน ทบ.3 [2020-02-28 ] 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) [2020-02-28 ] 5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด [2020-02-28 ] 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด [2020-02-28 ] 7.จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2020-02-28 ] 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-02-28 ] 9.จำนวนแปลงใหญ่(2560-2563) [2020-02-28 ] 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562) [2020-02-28 ] 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-28 ] 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) [2020-02-28 ] 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-02-28 ] 14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-28 ] 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-28 ] 16.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-28 ] 17.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-28 ] 18.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-28 ] 19.สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-28 ]
อ่านทั้งหมด 

5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด 

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |  อ่าน: 297 ครั้ง

 

ในจังหวัดลพบุรีมีแหล่งน้ำปิดจำนวน 5 แห่ง พื้นที่ 7,472 ไร่

1.อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง พื้นที่ 385 ไร่

2.อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี พื้นที่ 1,750 ไร่

3.อ่างเก็บน้ำห้วยแฟน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี พื้นที่ 325 ไร่

4.อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี พื้นที่ 4,387 ไร่

5.อ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี 625 ไร่