การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการด้านประมง

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการด้านประมง 

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |  อ่าน: 568 ครั้ง


การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านประมง

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ ทบ.1 และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง หรือ ทบ.2  ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการด้านประมง พ.ศ.2556 มีความสำคัญเพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการด้านประมง สามารถเข้าถึงการสนับสนุนต่างๆ ของหน่วยภาครัฐฯ เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญต่อการขึ้นทะเบียน และต่ออายุทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทะเบียนเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านประมง มีอายุ 3 ปี นับแต่วัที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และเกษตรกร/ผู้ประกอบการ สามารถยื่นขอต่ออายุได้ภายใน 60 วัน ก่อนทะเบียนหมดอายุ

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียน

1. กรณีบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ 

2. กรณีเป็นนิดิบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

เกษตรกร และผู้ประกอบการ สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารได้ ณ หน่วยงานประมงในพื้นที่ หรือยื่นคำขอผ่านช่องทางออน์ไลน์ ได้

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการด้านประมง สามารถ ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้จากช่องทางดาว์โหลดแบบฟอร์ม เว๊ปไซต์สำนักงานประมงจังหวัด